Offentleg høyring

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring i Vang kommune
 

Vang kommune er ei av 6 kommunar som har blitt tildelt forskriftsmynde til å fastsetje løyper for catskiing i ei forsøksordning. Forsøksordninga varar ut skisesongen 2023/2024. Omgrepet catskiing nyttast om å transportere skikøyrarar med beltevogn, slik at dei kan renne ned att utanfor preparerte skibakkar.

Statens vegvesen, region øst søker om utslippstillatelse for anleggsfasen av prosjektet E16 Kvamskleiva som omfatter ny E16 tunnel ved Kvamskleiva ved Vangsmjøse i Vang kommune, Oppland. Prosjektet er definert som et rassikringsprosjekt for å unngå det spesielt rasfarlige området ved Kvamskleiva. Fylkesmannen ber om uttalelse til søknaden fra Vang kommune innen 12. desember 2019.

Statens vegvesen legg i samarbeid med Vang kommune eit forslag til endring av reguleringsplan ut til offentleg ettersyn i perioden 05.11.2019 til 19.12.2019. Sjå vedlagte plandokument. Desse er og tilgjengeleg på nettsidene www.vegvesen.no/Europaveg/e16oyeeidsbru og på kommunehuset i Vang.

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av privat detaljregulering med konsekvensutgreiing for Klukkargrende (PlanID 2019001).